Nazarejczyk a Trójca Święta cz.2

Zastanawiam się nad tym zagadnieniem, gdyż od jakiegoś czasu interesuję się historią pierwszych chrześcijan. Nazarejczycy zaliczani do nurtu judeochrześcijan byli bezpośrednimi spadkobiercami nauki Pana Jezusa, zachowując przy tym zasady prawa Mojżeszowego - obrzezanie, szabat i świętowanie niektórych ze świąt żydowskich. Początkowo stanowili większość wyznawców Chrystusa, ale później wraz z napływem nawróconych pogan zostali zmarginalizowani i stworzyli własne stronnictwo, które uważało Jezusa za Syna Bożego, lecz nie oddawało mu boskiej czci i odrzucało naukę o Trójcy Świętej. Dodam, że niektórzy do sekty Nazarejczyków zaliczają samego Jezusa, o czym miałby świadczyć jego przydomek. W każdym razie nawet w tradycji Kościoła Nazarejczycy byli tymi, którzy pierwsi zgromadzali się w domu Marii i Józefa tuż po śmieci Chrystusa. Czy nie świadczy to o tym, iż pierwsi chrześcijanie pochodzenia żydowskiego tacy jak św. Jakub, św. Tomasz i św. Piotr nie wierzyli w Trójcę Świętą.


Kilka uwag na ten temat:


1. Sektą nazarejczyków określił naśladowców Jezusa z Nazaretu niechrześcijanin Turtullus - rzecznik prawny (Dz.Ap. 24:1-5).

W jego mniemaniu hersztem owej sekty był Ap. Paweł.


2. Zasady prawa Mojżeszowego były zachowywane przez judeochrześcijan do czasu. Należy pamiętać, że czasy apostolskie to okres przełomu, przejścia od Starego do Nowego Przymierza. Wraz z nadejściem Nowego Przymierza, to co stare - zaczęło przemijać. Cienie i obrazy rzeczywiostości przestały być potrzebne ponieważ owa rzeczywistość na którą wskazywały - nadeszła (Kol 2:17). Sabat i starotestamentowe święta zastąpił Dzień Pański - niedziela, Paschę zastąpiła Wieczerza Pańska, obrzezanie zastąpił chrzest, starą Świątynię zastąpiła nowa Świątynia (kościół), zaś starotestamentowe ofiary przebłagalne znalazły wypełnienie w jednej, niepowtarzalnej ofierze Doskonałego Baranka na krzyżu


3. Owszem, większość pierwszych naśladowców Chrystusa to chrześcijanie żydowskiego pochodzenia. Działo się to zgodnie ze schematem ukazanym w Dz.Ap. 1:8 - najpierw Jerozolima, Judea, potem Samaria i krańce ziemi. Chrystus i apostołowie byli Żydami stąd nic dziwnego, że ewangelia była głoszona w pierwszej kolejności Izraelowi jako Kościołowi Starego Przymierza.


4. Napływ nawróconych pogan nie był marginalizacją owych judeochrześcijan, był błogosławieństwem, realizacją obietnicy wylania Ducha na wszelkie narody i przejawem Bożej łaski. Odtąd w kościele nie ma już podziału na Żyda i Greka. Wszelkie stronnictwa podkreślające swoją odrębność wynikającą z historii, kultury, narodowości - w ewidentny sposób nie rozpoznają powszechności i jedności kościoła.


5. Twoja wypowiedź sugeruje, że kryterium prawdziwości nauki o Trójcy Św. jest opinia na ten temat żydowskiego zmarginalizowanego ugrupowania, podkreślającącego swoją odrębność wobec nawróconych pogan, o którym tak naprawdę niewiele wiemy. Uważam, że to dość kiepska metoda by uczyć się na temat natury Boga. Naszym autorytetem jest Pismo Św. które jest całkiem jasne jeśli chodzi o nauczanie na temat boskości Ojca, Syna i Ducha Św.


6. Pierwsi chrześcijanie żydowskiego pochodzenia uznawali Jezusa Chrystusa za Boga - Pana Panów i Króla Królów, przez którego i dla którego wszystko istnieje.


Wystarczy poczytać ich pisma i zauważyć postawę wobec Jezusa z Nazaretu. Pozdrawiam.